130 - ALFA ROMEO 2000 GTAM 1970 (FITZSIMONS / TOLICH) (TOUR AUTO 2007)