ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III 1958 (Tour auto 2009 au Circuit de bresse)