14 - GREIFFENBERG - Fiat Punto S 2000  (Lyon Charbonnieres 2009)