PHENOMENON NEW STRATOS Atabeyki Design (Concept-car 2004) (FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 2008)